Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnego środka trwałego samochodu Suzuki Jimny 1.3 rok produkcji 2010 nr inw. 741/798

Nadleśnictwo Jarosław w Koniaczowie Koniaczów 1L,  37-500 Jarosław  działając na podstawie odpowiednio stosowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z dnia 1993 nr 97 poz.443 ze zm.) ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zbędnego środka trwałego.

 I. Obwieszczenie o przetargu:

1.  Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg:

 

Nadleśnictwo Jarosław Koniaczów 1L,37-500 Jarosław, prowadzący  przetarg:  komisja przetargowa Nadleśnictwa Jarosław.

 

2. Miejsce przetargu:

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu  19.03.2018 roku                               o godzinie 12³º w   Sali  narad ( na parterze)  w Budynku Administracyjnym Nadleśnictwa Jarosław Koniaczów 1L, 37-500  Jarosław.  

 

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany środek trwały:

 

W budynku administracyjnym  Nadleśnictwa Jarosław Koniaczów 1L , 37-500 Jarosław                              w dniach od  28.02.2018 roku w godzinach  8ºº- 14³º - do 19.03.2018 w godzinach   8ºº                       - 12ºº. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  stacjonarnym                          16 623 62 40 wew.673,  komórkowym 602386102 lub   697774876 - dział administracji. 

 

4. Rodzaj i  typ sprzedawanego  środka trwałego:

 

Marka: SUZUKI Model pojazdu: Jimny 1.3

Wersja: Comfort Nr rejestracyjny: RJA 13785 Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr identyfikacyjny (VIN) JSAFJB43V00501036

Data pierwszej rejestracji 2010/12/29

Data ważności badania technicznego 2019/02/09

Wskazanie drogomierza 165039 km

Okres eksploatacji pojazdu (2010/12/29-2018/02/07) 85 mies.

Dop. masa całk. 1420 kg

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe

Konstrukcja rama

Oznaczenie silnika M13A VVT

Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1328 ccm / 63kW (86KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu 4WD (4x4)

 

Nazwa elementu wyposażenia

1. ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania     

2. Fotele przednie podgrzewane     

3.Głośniki 2 szt. 

4. Immobilizer 

5. Klimatyzacja      

6. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 

7. Napinacze przednich pasów bezp. z kontrolą   naciągu

8 Obrotomierz

9. Oparcie siedzeń tylnych dzielone

10 .Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacja wysokości mocowania

11. Poduszka powietrzna kierowcy

12. Poduszka powietrzna pasażera

13. Radioodtwarzacz CD

14. Relingi dachowe

15. Szyba tylna ogrzewana

16. Szyby atermiczne

17. Szyby przednie regulowane elektr.

18. Światło dodatkowe STOP

19. Tapicerka tekstylna

20.Wspomaganie układu kierowniczego

21. Wycieraczka szyby tylnej

22. Zagłówki foteli przednich

23. Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.

24. Zamek centralny

25. Zderzaki w kolorze nadwozia

26. Zegar cyfrowy

wyposażenie dodatkowe 

27. 4 opony z felgami 

28. Hak holowniczy 

29. Lakier metalizowany 

 

Pojazd posiada  liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia. Pęknięta wykładzina zderzaka przedniego w części lewej.

5.Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium:

 

Cena wywoławcza została ustalona na podstawie wyceny przez rzeczoznawcę samochodowego  w kwocie 26.800,00 zł brutto

Sprzedawca ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego tytułem zabezpieczenia wykonania wynikającego z przetargu w kwocie 2.680,00 zł brutto.

 

6.Sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie:

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium tytułem „Wadium -Suzuki Jimny” w wysokości 2.680,00 zł brutto  (słownie:  dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych  00/100)  w terminie do dnia 19.03.2018. do godz. 12°° na rachunek Sprzedającego BGŻ S.A. O/Jarosław 10 2030 0045 1110 0000 0077 5440 (terminem spełnienia wpłaty wadium jest termin uznania wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego) lub gotówką w kasie Nadleśnictwa Jarosław, Koniaczów 1L 37-500 Jarosław,

7.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

 

 

II. Składanie  ofert:

 

1.Miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres wiązania ofert:

 

 

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie                                      w sekretariacie Nadleśnictwa Jarosław Koniaczów 1L,37-500  Jarosław  ( I piętro) do dnia  19.03.2018 roku do godziny 12ºº.  Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

 

Imię i Nazwisko ,PESEL

Nazwa, NIP

adres oferenta      

 

                                                                                         Nadleśnictwo Jarosław

                                                                                         Koniaczów 1L

                                                                                         37-500 Jarosław 

 

 

Oferta na zakup samochodu terenowego Suzuki Jimny o nr rej: RJA 13785

 

 

Nie otwierać przed dniem 19 marca 2018r. do godz.12³º

 

 

 

 

2. Wymagania jakie powinna zawierać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

- pełne dane osoby/firmy składającej ofertę (imię i nazwisko lub nazwę firmy , adres oferenta,    e-mail lub numer telefonu)

-NIP oferenta

- w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny odpis z właściwego rejestru , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oferowaną cenę brutto za przedmiot przetargu  nie  niższą niż cena wywoławcza   

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin

- oświadczenie o akceptacji warunków  udziału w postępowaniu

- kserokopię wpłaty Wadium

- podpis oferenta

-parafowany wzór umowy

Wzór formularza ofertowego oraz  umowy w załączeniu.

Termin zostanie  dotrzymany  jedynie wówczas,  gdy oferta  przed wyżej wskazanym terminem dotrze do Sprzedającego. Oferta złożona   po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Sprzedający po   rozstrzygnięciu  postępowania przetargowego  i dokonaniu  wyboru oferty jednego z wykonawców, ma obowiązek podpisać umowę i przystąpić niezwłocznie do realizacji zamówienia. 

 

Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

 

3. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta z ceną wywoławczą.

 

4. Sprzedający zastrzega sobie, że wadium   :

-  nie ulega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników  przetargu nie zaoferuje, co najmniej ceny wywoławczej 

- przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,

- zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty w przypadku gdy złożone przez oferentów oferty nie zostaną przyjęte a  oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.

III. Informacje dodatkowe:

1.Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego postępowania ,  w przypadku nabycia składnika ,że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem faktycznym zakupionego pojazdu.                                                               

2.Organizator przetargu wybierze oferenta , który zaoferuje  najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Cena ofert nie  może być niższa od ceny wywoławczej.                                                              

3.Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.                                                                                                                                                                          

4.Ogłaszający przetarg nie ponosi odpowiedzialności za wady  ukryte sprzętu.                      

5.Ogłaszający przetarg  zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez poddania przyczyn.                                                                                                                                                                                 6.Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli:                                                                                                                   - została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,                                                          - nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w Rozdział II pkt.2. lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogło by prowadzić do uznania jej za nową ofertę.                                                                                                                                 - zawiera cenę niższą od ceny wywoławczej.                                                                                                                         - o wyniku przetargu organizator zawiadomi Oferentów na piśmie.                                                                      - w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tą samą  ceną zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze ustnej licytacji.                                                                                                                                                                     - o terminie ewentualnej licytacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o których mowa Rozdział I pkt.2, ustnie.                                                                                                                                                          

7.Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zwarcie umowy w trybie przetargu.                    

8.Nadleśnictwo nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.                                                

9.Termin zapłaty wynosi 7 dni od momentu wystawienia faktury przez sprzedającego.                          

10.Nadleśnictwo Jarosław nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.                                                          

11.Okres związania z ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.                                     

12.Warunkiem  ważności postępowania przetargowe i wyboru oferenta przez komisje przetargową jest zatwierdzenie protokołu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław.                                 

13.Oferentom nie przysługuje prawo do domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie oferty oraz kosztów uczestniczenia w postępowaniu przetargowym.                 

14.Termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni po wyborze przez organizatora przetargu najkorzystniejszej oferty.

Do wiadomości:

1.Tablica ogłoszeń w Budynku Administracyjnym Nadleśnictwa Jarosław                                                                                2.Strona internetowa nadleśnictwa: http://www.jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl/ oraz                                                                                 http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_radymno w zakładce: Wystąpienia, komunikaty, ogłoszenia.                                      3.Prasa regionalna  Nowiny