Asset Publisher Asset Publisher

LESISTOŚĆ?

Po II wojnie światowej stopień zniszczeń wyrządzonych przez działania wojenne spowodowały zmianę struktury użytkowania ziem w naszym kraju

Z państwa o charakterze wybitnie rolnym przy stosunkowo małym udziale lasów (lesistość, czyli powierzchniowe pokrycie kraju w  procentach wynosiła wtedy 22%), zaplanowano zwiększenie udziału gruntów leśnych. Przez kolejnych 45 lat po zakończeniu wojny przystąpiono do zakrojonych na szeroką skalę zalesień, najczęściej wykorzystując na ten cel nieużytki oraz grunty porolne. Warto dodać że był to okres procesów naturalnej sukcesji różnych zbiorowisk leśnych. Nie inaczej było na obszarze dzisiejszego Nadleśnictwa Jarosław, którego teren w uproszczeniu można uznać za typowo rolniczy. Tłumaczy to wysoki procent udziału lasów założonych w gruntach wcześniej użytkowanych rolniczo. (Mapa)

Mapa. Grunty porolne oraz grunty pochodzenia leśnego na terenie Nadleśnictwa Jarosław

Co ciekawe, znaczna część górskich  Nadleśnictw w RDLP Krosno, cechuje się bardzo zbliżonymi do Nadleśnictwa Jarosław udziałami gruntów porolnych. Dane te (w szczególności Nadleśnictw karpackich)  podważają nieco ich pierwotny charakter
 i przypomina o dosyć trudnej oraz ciekawej historii tamtych terenów.

Warto dodać, że prowadzenie gospodarki leśnej na takich terenach różni się nieco od działań podejmowanych na gruntach o pochodzeniu leśnym.  Wynika to z potrzeby stworzenia odpowiedniego fitoklimatu leśnego w pierwszym pokoleniu lasu oraz odpowiedniej struktury gleby, bogatej w grzyby mikoryzowe i korzystnych właściwości chemicznych czy fizycznych. W trakcie adaptacji to nowych warunków należy liczyć się z obecnością zjawisk negatywnych wśród którym największe znaczenie ma huba korzeni powodowana przez Heterobasidion annosum,, mająca bardzo duże znaczenie gospodarcze w Lasach Państwowych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że do roku 2030 planowany jest wzrost lesistości do 30% oraz do 2050 roku do 33%, co uważane jest za lesistość optymalną dla naszego kraju. Dlatego też, jeszcze przez długo temat zalesień będzie tematem aktualnym i mocno dyskutowanym.

 

R. Krawczyk, 2014: Zalesienia a sukcesja wtórna, Leśne Prace Badawcze, Vol. 75 (4).

P. Skolud, 2008: Zalesianie gruntów porolnych i opuszczonych terenów rolniczych – poradnik właściciela, CILP Warszawa.

Marszałek E. 2011: Gospodarka leśna w Karpackiej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i jej wpływ na ochronę przyrody, Roczniki bieszczadzkie (19)